Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten. Wijzigingen worden uitsluitend op de voorzijde van de documenten, schriftelijk overeengekomen.
 2. Orders opgenomen via mondelinge of telefonische afspraken dienen om geldig te zijn, schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Alle vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en derhalve nooit bindend. In geen geval kan de koper aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding wegens laattijdige of niet-levering. Overschrijden van de leveringstermijn ontheft de koper niet van zijn verplichtingen.
 4. De goederen worden geleverd met de gebreken welke hun natuur inoudt en zijn bewerkt volgens de regels der kunst en de in de offerte of bestelling vermelde bewerkingswijzen.
 5. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Onze facturen worden onmiddellijk contant en zonder korting betaald bij levering / afhaling of plaatsing van de goederen, behoudens door ons schriftelijk anders vermeld. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% met een minimum van 25 Euro. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Na deze termijn zijn geen klachten voor zichtbare gebreken meer ontvankelijk, ook al werden werken nog niet gefactureerd.
 6. Afbeelding, tekeningen, enz. welke de verkoper verstrekt, zijn uitsluiten indicatief en derhalve nooit bindend. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen en/of de plaatsing te weigeren.
 7. De geleverde en geplaatste goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde en geplaatste goederen terstond door de verkoper worden teruggevord zonder voorgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
 8. Bij elke bestelling, ongeacht het gaat over plaatsing of niet-plaatsing door de firma VSK Supertegel – Albomat NV  is alleen de koper verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheden. De eventuele meerprijs voor naleveringen wordt altijd doorverrekend aan de koper, tegen de overeengekomen eenheidsprijzen.
 9. Niet op voorraad gehouden goederen worden niet teruggenomen. Andere per volledige, onbeschadigde verpakking met juiste tint na aftrek van 30%.
 10. Tevens wordt ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechteljike kosten, behoudens de voorgenoemde intrest, een verhoging overeengekomen van 20% van het factuurbedrag.
 11. Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn verfwerken nooit inbegrepen.
 12. De aannemer bepaalt zelf waneer hij de werken kan aanvangen, zonder dat er hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 13. Terrassen : voor de gebreken, die het gevolg zijn van de natuur, zoals ondere andere vorst- of vochtschade, zijn wij nimmer aaansprakelijk.
 14. De garantie beperkt zicht tot het gratis vervangen van de gebrekkige onderdelen en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na faktuurdatum. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook.
 15. Water, electriciteit en verwarwarming zijn te voorzien door de klant. De werf dient door de klant normaal toegankelijk en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken.
 16. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens e regels van het goed vakmanschap. Dze worden gepsecifieerd in de eigenlijke overeenkomst, of bij gebreke hieraan in de technische voorschiriften van het WTCB. De klant aanvraard deze uitvoereingsregels.
 17. Elke betwisting in verband met de uitvoering van dze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren. Het aanvaarden van deze bestelbon en/of factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zo deze als de bijzondere.

Versie 05/2009 : deze versie vervangt alle voorgaande teksten.